Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo
Emner om ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål til din regning
Hvad er abonnement?

Du betaler for dækning af de faste omkostninger, der er forbundet med at have dig som kunde - eksempelvis udgifter til administration og målerleje.

Hvad er aconto?

Foreløbig betaling, der fastsættes ud fra dit forventede årsforbrug.
Som hovedregel vil du modtage en aconto regning hvert kvartal. Dit forbrug vil blive gjort op én gang årligt.

Hvad er min adgangskode?

Du kan logge på Dine Sider med adgangskode og kundenummer, som du finder øverst på din regning.
Det er også muligt at logge på med NemID.

Hvad er et elektronisk indbetalingskort?

Et elektronisk indbetalingskort er en regning, som bliver sendt elektronisk til din netbank i stedet for på papir til din postkasse. I netbanken kan du godkende betalingen - alle betalingsoplysningerne er udfyldt på forhånd med de samme oplysninger som på et indbetalingskort på papir.

Hvad kan jeg modtage i e-Boks?

Du kan modtage breve, fakturaer mv. fra Aalborg Forsyning i din personlige e-Boks. Tilmeld dig på www.e-boks.dk, under ”Hvem kan du få post fra?” Søg efter Aalborg Forsyning som afsender og meld dig til.

Hvad er forventet forbrug?

Det forventede forbrug fastsættes ud fra det sidst kendte forbrug, du har haft.
Du betaler aconto på grundlag af det forventede årlige forbrug.

Hvordan udbetales penge fra Aalborg Forsyning?

Hvis du har indbetalt for meget aconto eller er fraflyttet en adresse -og skal have penge retur, så benytter Aalborg Forsyning NemKonto hertil.
Alle i Danmark skal have en NemKonto ifølge Økonomistyrelsen. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at overføre penge til.

Hvad er en opgørelse?

Du modtager din opgørelse én gang årligt, efter dine målere er blevet læst af. På denne måde, kan vi gøre dit reelle forbrug op i forhold til det indbetalte aconto beløb.
Perioden kan variere lidt fra gang til gang, alt efter hvornår dine målere er blevet læst af.

Betaling
Hvordan kan jeg betale min regning?

Indbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S kan ske via Betalingsservice, indbetalingskort eller via pengeinstitut.

Vi tager ikke imod checks eller kontanter.
Der henvises til bekendtgørelse nr. 337 af 10. april 2007 om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder, §§ 3 og 4

Hvad er rykkergebyr?

Der opkræves rykkergebyr for manglende betaling af en faktura og for manglende indberetning af din måleraflæsning.

Manglende betaling af faktura

Ved manglende betaling af en regning, vil der blive fremsendt rykkere.
Gebyret for en rykker opkræves på den førstkommende faktura.
Der fremsendes to rykkere, før det skyldige beløb videresendes til restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT eller der udsendes varsel om forsyningsafbrydelse.

Manglende aflæsning af måler

Hvis aflæsningen ikke indberettes inden den angivne frist, som oplyst på aflæsningskortet, vil der blive fremsendt en rykker for manglende aflæsning. Der pålignes gebyr for denne rykker. Gebyret herfor opkræves på førstkommende faktura.

Hvordan udbetales penge fra Aalborg Forsyning?

Hvis du har indbetalt for meget aconto eller er fraflyttet en adresse -og skal have penge retur, så benytter Aalborg Forsyning NemKonto hertil.
Alle i Danmark skal have en NemKonto ifølge Økonomistyrelsen. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at overføre penge til.

Hvor finder jeg kreditornummeret?

Et kreditornummer er en entydig 8-cifret identifikation af en kreditor. Kreditornummer findes nederst på indbetalingskortet.

Aflæsning
Hvad er rykker for manglende aflæsning?

Hvis aflæsningen ikke indberettes inden den angivne frist, som oplyst på aflæsningskortet, vil der blive fremsendt en rykker for manglende aflæsning. Der pålignes gebyr for denne rykker. Gebyret herfor opkræves på førstkommende faktura.

Hvad er forventet forbrug?

Det forventede forbrug fastsættes ud fra det sidst kendte forbrug, du har haft.
Du betaler aconto på grundlag af det forventede årlige forbrug.

Dine installationer
Hvad er installationsnummer?

Dit installationsnummer er nummeret, der identificerer det forbrugssted, som du er kunde på ved Aalborg Forsyning.

Hvad er målervisning?

Målervisningen er det tal, som måleren viser. Ved jævnligt at aflæse måleren kan man følge sit forbrug. Hermed kan man se, om aconto indbetalingerne stemmer overens med det faktiske forbrug.

Hvad er et målernummer?

Målernummeret er det nummer, der identificerer den måler, der er opsat på dit forbrugssted.

Hvad er forventet forbrug?

Det forventede forbrug fastsættes ud fra det sidst kendte forbrug, du har haft.
Du betaler aconto på grundlag af det forventede årlige forbrug.

Hvad er en forsyningsart?

Aalborg Forsyning administrerer forsyningsarterne gas, varme, vand, kloak og renovation

Aflæsning af min måler?

Èn gang årligt skal vi have en aflæsning af dine målere. Ud fra disse, kan vi lave en opgørelse til dig.

Normalvis vil du modtage et selvaflæsningskort, hvor du kan indberette aflæsningerne via denne hjemmeside eller servicetelefonen 9982 8299.

Ca. hvert tredje år vil vi gerne se dine målere. Her vil der blive lagt et kort hjemme hos dig, således du kan aftale en tid med vores måleraflæsere.

Når du indberetter, skal du ikke taste decimaltallene.

Hvis du skal flytte, skal vi også bruge aflæsninger af dine målere. Se yderligere under flytning.

Skorstensfejergebyr

Bliver du opkrævet skorstensfejergebyr på din faktura, skal du tage kontakt til skorstensfejeren, hvis du har spørgsmål dertil. 

Aalborg Forsyning opkræver skorstensfejergebyr for følgende skorstensfejere:

Aalborg Skorstensfejervæsen/v Jens Hellmers
Tlf.: 9818 1584, e-mail: jens.hellmers@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejerfirmaet Sunds ApS
Tlf.: 2088 3304 / 2088 3303, e-mail: sunds@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejermester Kai Møller Hansen
Tlf.: 9839 2302 / 4020 2302, e-mail: rebild@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejermester Allan B. Nielsen
Tlf.: 2172 8023, e-mail: aalborgsyd@skorstensfejeren.dk

Klagemulighed

I tilfælde af at du ønsker at klage over en afgørelse, vi har truffet, findes der følgende ankemuligheder:

Bygas eller varmeforsyning:

Henvendelse kan ske til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagevejledning findes på www.energianke.dk

Ankenævnet tager stilling til, om klagen skal behandles af ankenævnet eller af Energitilsynet.

Hvis klagen behandles af ankenævnet, skal der betales et gebyr på 160 kr. til ankenævnet. Klagegebyret bliver tilbagebetalt, hvis du får medhold i klagen.

Vandforsyning eller spildevand:

Henvendelse kan ske til Center for Klageløsning, ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagevejledning findes på www.forbrug.dk

Det koster 100 kr. at indbringe en sag for Center for Klageløsning.

Center for Klageløsning tager stilling til, om sagen skal sendes videre til Forbrugerklagenævnet.  Sendes sagen videre til Forbrugerklagenævnet koster det 400 kr., som tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen.


Hvordan aflæser jeg min gasmåler?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal aflæse dine gasmåler, så se med her.

 

 

Hvordan vedligeholdes et gaskomfur?

Har du problemer med at vedligeholde dit gaskomfur, så se med her.

 

 

 


Hvorfor har jeg et lavt vandtryk?

Et lavt vandtryk kan skyldes flere forhold:

1. Din vandhane er tilstoppet

En tilstoppet vandhane er den mest almindelige årsag til et lavt tryk i vandhanen. Du kan selv afhjælpe dette problem ved at rense den lille si (perlatoren), der sidder ved udløbet af din vandhane.

Perlatoren afmonteres med en universaltang, skylles ren og skrues fast på vandhanen igen.

Hvis perlatoren er tilkalket, kan du lægge den i eddike natten over, så kalken opløses. Skyl perlatoren grundigt, inden du monterer den igen.

2. Din vandforsyning er afbrudt

Spørg din nabo, om han også mangler vand. Hvis han gør det, tyder det på, at vandforsyningen til området af en eller anden grund er afbrudt.

Oplysninger om aktuelle driftsforstyrrelser kan du finde under driftsinformation eller få ved at ringe til servicetelefonen 9982 8299.

Som kunde hos Aalborg Forsyning har du også mulighed for at få en SMS, hvis du bliver berørt at en driftsforstyrrelse.

Er du i tvivl om hvilket vandværk, du får vand fra, kan du få besked om det på siden Tjek dit vand

3. Rørene er rustet/kalket til

Lavt tryk i vandhanen kan også skyldes, at din installation er ved at have nået en alder, hvor rørene er begyndt at lukke til på grund af rust og kalk. Kontakt din VVS-installatør og lad ham kigge på sagen.

Hvorfor er mit vand ikke helt klart?

Der kan forekomme situationer, hvor dit vand ikke er helt klart:

1. Dit vand er rustrødt

Har der været lukket for vandet i en kortere eller længere periode, kan dit vand blive rustrødt. Det skyldes, at rust og belægninger kan løsne sig og blive revet med, når vandtrykket genoprettes. Er problemet vedvarende, anbefaler vi, at du gennemskyller din installation kraftigt.

2. Dit vand er mælkehvidt

Er dit vand mælkehvidt, når det hældes op i et glas, for derefter at blive klart efter et kort øjeblik, skyldes det, at der er meget luft i vandet. Det er helt harmløst, og problemet man løses ved at skylle installationen kraftigt.

3. Dit vand er rustrødt og lugter

Konstaterer du, at dit varme vand er rustrødt, og at det lugter en smule, er problemet lidt mere alvorligt. I de fleste tilfælde skyldes det nemlig en utæthed i vandvarmeren, som tillader fjernvarmevandet at løbe over i det varme vand. Problemet afhjælpes ved at skifte vandvarmeren ud med en ny.

Skal min vandinstallation godkendes?

Ja, hvis du ændrer eller laver nye vvs-installationer, skal de godkendes.

Kontrol af installationer

Aalborg Forsyning har pligt til at kontrollere, at der er brugt godkendte materialer, og at installationen følger de lovkrav, som er beskrevet i Dansk Standard DS 439.

Den tekniske vurdering skal beskytte dig og andre forbrugerne mod forurening i ledningsnettet. For eksempel skal alle materialer, som bruges til drikkevand, være VA-godkendt (VA-mærket) eller GDV-godkendt (Dråbemærket).

Før Aalborg Forsynings kan foretage den tekniske vurdering, skal en autoriseret vvs-installatør indsende tegninger og oplysninger om installationen til Vand A/S, Sønderbro 53, 9000 Aalborg.

Vil du vide mere eller bestille en teknisk vurdering, så kontakt:

Peter Bech på telefon 7743 9143 eller e-mail pb@aalborgforsyning.dk, eller 

Lars Andersen på telefon 7743 9144 eller e-mail laa@aalborgforsyning.dk

Kunde hos et andet vandværk

Det er det vandværk, du er kunde hos, som skal kontrollere dine installationer. 

Kontaktoplysninger til private vandværker i Aalborg Kommune.

 


Inden for huset - Stueplan
Hvorfor kan vandet ikke løbe fra gulvafløbet?

Dine vandlåse trænger måske til at blive renset. Hvis du ikke selv synes, at du kan rengøre vandlåsene, kan du kontakte en autoriseret vvs-installatør eller kloakmester.

Læs mere i brochuren "Virker kloakken ikke"? og "Du skal (helst) installere en Rensebrønd".

Hvorfor løber vandet ikke ud af håndvasken?

Dine vandlåse trænger måske til at blive renset. Hvis du ikke selv synes, at du kan rengøre vandlåsene, så kan du kontakte en autoriseret vvs-installatør eller kloakmester.

Læs mere i brochuren "Virker kloakken ikke"? og "Du skal (helst) installere en Rensebrønd".

Hvorfor forsvinder vandet langsomt i toilettet?

Prøve først at afhjælpe selv med en toiletbørste eller svupper. Hvis det ikke hjælper, kan det skyldes, at dine vandlåse trænger til at blive renset. Hvis du ikke selv synes, at du kan rengøre vandlåsene, så læs mere i brochurerne "Virker kloakken ikke" og "Du skal (helst) installere en Rensebrønd".

Hvorfor er der kloaklugt i huset?

Vandet fra dine vandlåse er sandsynligvis forsvundet. Vi foreslår, at du fylder vand i dine gulvafløb, håndvask, køkkenvask, toilet og andre vandlåse.

Læs mere i brochuren "Virker kloakken ikke"?

Hvorfor er der vandlåse?

En vandlås sikrer, at kloaklugt ikke kan komme ind i huset via et afløb (f.eks. i et badeværelse). En vandlås kan tørre ud, hvis der ikke regelmæssigt ledes vand til den, og dermed kan kloaklugt trænge ud i rummet.

Må jeg hælde fedt og madolie i vasken og afløbet?

Hæld aldrig fedt og madolie i køkkenvasken. Fedt og madolie er affald og skal i affaldsposen. Du risikerer, at fedtet og madolien får dine afløb og kloak til at stoppe til. Smøreolie skal afleveres på en af Aalborg Kommunes Genbrugspladser.

Må jeg bruge kemikalier til at rense mine afløb?

Brug ikke kemikalier til at rense dine afløb. Rens i stedet dine vandlåse manuelt. Det forebygger dårlig lugt og fedt- og sæbepropper i din kloak.
Læs mere i brochuren "Virker kloakken ikke"?

Må jeg hælde maling, terpentin og medicinrester i mine afløb?

Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det er ikke tilladt, og det skader naturen. Det skal afleveres på en af Aalborg Kommunes genbrugspladser.

Må jeg bruge en affaldskværn?

Det er ikke tilladt i Aalborg Kommune at bruge en affaldskværn, fordi kloakken kan stoppe til. Al madaffald skal smides i skraldespanden.

Må jeg smide madvarer i afløbet?

Smid ikke madvarer i afløbet. Madvarer er affald og skal i affaldsposen. Du risikerer, at madresterne får dine afløb og kloak til at stoppe til.
Alle madvarer f.eks. brødrester, kaffegrums og pandefedt indeholder energi og kan brændes.

Inden for huset - kælderen
Vand i kælderen?

Vand i kælderen kan skyldes mange forskellige forhold, og derfor har vi udarbejdet en brochure om dette.

Læs mere i brochuren "Vand i kælderen"?

Fugt i kælderen?

Fugt i kælderen kan skyldes mange forskellige forhold, og derfor har vi udarbejdet en brochure, hvor disse forhold er beskrevet.

Læs mere i brochuren "Vand i kælderen"?

Uden for huset - Ejendommen
Hvad skal jeg gøre, når jeg ser rotter eller rottehuller?

Du har anmeldelsespligt, når du ser rotter eller rottehuller. I det tilfælde skal du kontakte Aalborg Kommune, Rottebekæmpelsen på telefonnummer 9931 2397. Du kan også foretage en rotteanmeldelse her.

Hvor finder jeg oplysninger om mine afløb og kloakker?

Hvis Aalborg Kommune har oplysninger om dine afløbsinstallationer, findes de i Aalborg Kommunes byggesagsarkiv. I byggesagsarkivet kan du gennemse evt. oplysninger om din ejendom og købe kopier af de relevante tegninger. Det kræver dog, at du møder op. Byggesagsarkivet findes på Stigsborg Brygge 5 og kan kontaktes på telefon 9931 2000.

Hvad skal jeg gøre, hvis mine afløb og kloakker er stoppet?

Stoppede afløb og kloakker kan skyldes mange forskellige forhold, og derfor har vi udarbejdet en brochure om dette.
Læs mere i brochuren "Virker kloakken ikke"?

Hvad skal jeg gøre med vandet fra mit svømmebassin, legebassin eller udendørs spabad?

Vandet skal ledes til din private kloak, fordi det skal videre til rensning på vores renseanlæg. Hvis din private kloak er separatkloakeret (tostrenget), skal vandet ledes til din spildevandskloak.
Læs mere i brochuren "Separatkloakering på din vej"?

Må jeg nedsive regnvand?

Det er en god idé at undersøge mulighederne for nedsivning af regnvand. Kontakt Aalborg Kommunes byggeafdeling på 9982 8200 for yderligere information.

Hvad gør jeg, når mine afløb og kloakker skal repareres?

Kloakarbejde under jorden skal udføres af en autoriseret kloakmester. Arbejde med vedligeholdelse af tagrender, nedløbsrør mm., som ligger over jorden, må du gerne selv udføre.
Læs mere i brochuren "Virker kloakken ikke"?

Må jeg selv reparere mit regnvandssystem?

Arbejde med vedligeholdelse af tagrender, nedløbsrør mm. som ligger over jorden, må du gerne selv udføre. Du må også selv reparere dit regnvandssystem, hvis det er i forbindelse med et nedsivningsanlæg, men ellers skal reparationer udføres af en autoriseret kloakmester.

Er mine kloakker for små?

De fleste kloakker har den rette størrelse, hvis de er udført korrekt. Selvom kloaksystemet er beregnet til at kunne bortlede endog meget store regnmængder, så udsættes vi af og til for så kraftige regnbyger, at vi ikke kan bortlede alt regnvandet på én gang.
Læs mere i brochuren "Vand i kælderen"?

Kan jeg få refusion af vandafledningsbidraget?

Der kan gives refusion af vandafledningsbidrag for merforbrug af vand, hvis det kan dokumenteres, at vandmængden ikke er ledt til kloaksystemet, og at merforbruget skyldes brud på skjulte rør.

Der skal fremsendes skriftlig ansøgning til kloakforsyningen. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for ledningsbrud (eks. regning fra VVS-installatør), slutopgørelse for den pågældende afregningsperiode og oplysning om vandforbruget for de sidste 5 år.

Hvordan separatkloakerer jeg (tostrenget)?

Alt arbejde med at ændre dine private kloakker i jorden må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Du må gerne selv udføre arbejde på tagrender, nedløbsrør mm., som ligger over jorden.
Hvis du vil have en kloakmester til at etablere nye private kloakker eller ændre på de eksisterende, skal du søge tilladelse hos kommunen.
Læs yderligere i "Separatkloakering på din vej"

Skal min ejendom separatkloakeres (tostrenget)?

Ja, det skal den. Alle ejendomme i Aalborg Kommune skal separatkloakeres inden år 2100. Hvis tidspunktet for separatkloakering allerede er fastlagt for din ejendom, kan du se det her. Læs yderligere i "Vision 2100" og "Separatkloakering på din vej"

Uden for huset - Vejen
Hvad skal jeg gøre ved klaprende dæksler?

Du kan kontakte Aalborg Kommunes vejvæsen på telefonnummer 9931 2000.

Der er hul i vejen. Hvem skal jeg kontakte?

Du kan kontakte Aalborg Kommunes vejvæsen på telefonnummer 9931 2000 inden for normal arbejdstid og 2091 7273 uden for normal arbejdstid.

Hvorfor er der vand på vejen?

En stoppet vejafvandingsrist (rendestensbrønd) kan være skyld i, at overfladevand ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis der står blankt vand over vejafvandingsristen eller på vejen.
Hvis det er tilfældet, så skal du kontakte Aalborg Kommunes vejvæsen inden for normal arbejdstid på telefonnummer 9931 2000 eller uden for normal arbejdstid på 2091 7273.

Hvorfor lugter det af kloak i området?

Lugten kommer sandsynligvis fra vejafvandingsbrøndene (rendestensbrønde). Der skal altid være vand i vejafvandingsbrønden- ellers lugter det af kloak. Hvis det lugter af kloak, så kig ned i risten og kontroller, om brønden er tom for vand. Hvis det er tilfældet, så kan du kontakte Aalborg Kommune på telefonnummer 9931 2000. Lugtgener forekommer oftest i perioder med megen varme, idet vejafvandingsbrøndene tørrer ud.

Hvem kontakter jeg i tilfælde af terrænoversvømmelser?

Hvis der er tale om oversvømmelse som følge af regnvand eller overfladevand, kan du kontakte Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på 9931 2000.

Må jeg vaske bil på vejen?

Ja, der er ingen regler for bilvask. Hvis du vasker bilen på vejen, så brug miljøvenlige vaskemidler, men det anbefales, at du vasker bilen i en vaskehal. Vandet herfra ledes til kloakken og renseanlæg, og olie- og benzinrester opsamles. Hvis du ikke vasker bilen i vaskehal, bliver vandet ofte afledt til vandløb eller Limfjorden.

Tømningsordning
Er en septiktank det samme som en bundfældningstank?

Bundfældningstanke er fællesbetegnelsen for septiktanke, hustanke, trixtanke og emscherbrønde.

Må man selv stå for tømning af bundfældningstanken?

Byrådet i Aalborg Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, og du kan derfor ikke blive fritaget.

Læs mere om den obligatoriske tømningsordning.

Kan jeg komme ud af tømningsordningen?

Byrådet i Aalborg Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, og du kan derfor ikke blive fritaget.

Læs mere om den obligatoriske tømningsordning.

Hvorfor en samlet tømningsordning?

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til:
• at grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet
• at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet
• at slam og spildevand håndteres korrekt - det er til gavn for miljøet
Derfor vil kloakforsyningen sørge for at tømme alle bundfældningstanke i kommunen én gang årligt mod betaling.
Læs mere her.

Hvorfor er der vand i bundfældningstanken, når den lige er tømt?

Når vi tømmer din bundfældningstank, afvandes slammet, og vand ledes tilbage i bundfældningstanken. Selvom der er vand i din bundfældningstank, er den tømt korrekt. Det er den også, hvis der er skum eller et tyndt slamlag på overfladen i din bundfældningstank. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vandet tilbage - eller at der er skum på overfladen.

Hvorfor er der slam i bundfældningstanken, når den lige er tømt?

Efter en tømning dannes der lidt skum eller et tyndt slamlag på overfladen i bundfældningstanken. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vand tilbage til bundfældningstanken.

Hvornår bliver min bundfældningstank tømt?

Din bundfældningstank tømmes inden for den samme 3-ugers periode hvert år. Du kan se, i hvilken 3-ugers periode den tømmes.

Alle, der er omfattet af tømningsordningen, har mulighed for at få en sms eller e-mail med besked om, hvornår vi tømmer din bundfældningstank.

Læs mere om denne service og muligheden for at tilmelde dig.

Hvorfor må dækslet til bundfældningstanken ikke veje mere end 30 kg.?

Entreprenørens personale skal løfte mange dæksler i løbet af en arbejdsdag, så vi følger naturligvis de arbejdsmiljøregler, som er indført for at passe på personalets helbred.

Hvor gør I af mit slam?

Alt slam fra alle bundfældningstanke i hele Aalborg Kommune afleveres på Renseanlæg Øst i Aalborg. Formålet er, at alt slam behandles og nyttiggøres.

Øvrige spørgsmål
Hvad gør I ved bjørneklo?

Vi bekæmper bjørneklo på arealer, som ejes af Kloak A/S. Hvis der er relativt få bjørneklo i et område, så graver vi dem op. Ellers så klipper vi blomsterne af, inden der dannes frø. Vi bruger ikke sprøjtemidler, som kan forurene grundvand og vandløb.

Må jeg gå tur omkring Renseanlæg Vest?

Du må gerne gå tur på stierne og vejene ved Renseanlæg Vest. Området er offentligt tilgængeligt, men du skal være opmærksom på, at nogle af arealerne benyttes til udlægning af slam, og at der kan forekomme trafik, lugt og støj.

Hvorfor er der opsat bom ved grusvejen langs fjorden ved Renseanlæg Vest?

Bommen ved Renseanlæg Vest er opsat af hensyn til vores medarbejderes og de besøgendes sikkerhed, når de færdes i området. Bommen vil derfor kun være åben i forbindelse med arbejdskørsel i området, og den vil altid være lukket uden for renseanlæggets åbningstid.

Kan jeg aflevere spildevand fra toilet- og campingvogne på renseanlægget?

Spildevand fra toilet- og campingvogne må kun tømmes på campingpladser eller på de mange rastepladser langs motorvejene, som skilter med muligheden.

Hvorfor lugter det nogle gange omkring renseanlæggene?

Lugten kan opstå på grund af mange forskellige forhold. F.eks. pga. anlægsarbejder, landbrugets udspredning af gylle eller forrådnelse af tang ved Limfjorden.
Vi gør meget for at begrænse, at det lugter, men helt undgå det, kan vi ikke.

Kan jeg komme på besøg på renseanlægget?

Alle er velkomne til en rundvisning på Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst, uanset om det er skoleklasser fra 6. klassetrin, foreninger, virksomheder eller en gruppe borgere med samme interesse. Rundvisninger skal altid aftales i forvejen. Kontakt Lise Baagø for nærmere information på tlf. 7743 9214.

Derudover holder vi åbent hus en gang årligt.


Genveje